Νέα

Η Άδεια Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα εκδίδεται από τον Οργανισμό σας;

Ο Οργανισμός μας παρέχει μόνο την Εκπαίδευση Φυλάκων. Η Άδεια Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου, αφού επιτύχει κάποιος στην Προφορική Εξέταση της Αστυνομίας και καταχωρήσει την Αίτηση για έκδοση της άδειας.