Νέα

Ποια είναι τα στάδια για την απόκτηση της Άδειας Φύλακα και Ιδιώτη Φύλακα;

Τα στάδια για την απόκτηση άδειας Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα είναι:

1) Επαγγελματική Εκπαίδευση για Φύλακες & Ιδιώτες Φύλακες στο τομέα της Ασφάλειας, Πρώτες Βοήθειες & Πυρασφάλεια.

2) Προφορικές εξετάσεις από την Αστυνομία Κύπρου.

3) Καταχώρηση της αίτησης για Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα (αστυνομικό έντυπο 361).